Cookiebeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Drukkerij Symons (hierna genoemd “Drukkerij Symons”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.symonsdrukkerij.be  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Drukkerij Symons en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Drukkerij Symons verzamelt, alsook over de wijze waarop Drukkerij Symons deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Drukkerij Symons wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Drukkerij Symons uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer.

 

I. Soorten persoonsgegevens

Drukkerij Symons kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Naam 
• Voornaam 
• Emailadres
• Telefoonnummer (vast en/of gsm)

Drukkerij Symons verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Drukkerij Symons, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Drukkerij Symons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

• Bezoek van de Website
• Een samenwerking met Drukkerij Symons
• Correspondentie met en uitgaande van Drukkerij Symons

De door Drukkerij Symons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

III. Gebruik persoonsgegevens

Drukkerij Symons kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

• De uitvoering van een overeenkomst met Drukkerij Symons (incl. de opvolging daarvan)
• Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
• Statistische doeleinden 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

• U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Drukkerij Symons of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Drukkerij Symons rust
• De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Drukkerij Symons zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot Drukkerij Symons). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners.

Indien het noodzakelijk is dat Drukkerij Symons in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Drukkerij Symonss uw persoonsgegevens openbaar maakt:

• Aan de bevoegde autoriteiten wanneer Drukkerij Symons hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Drukkerij Symons.
• Wanneer Drukkerij Symons of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Drukkerij Symons heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Drukkerij Symons uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

VI. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Drukkerij Symons uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

• Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Drukkerij Symons wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@symonsdrukkerij.be.

Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen. 

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens 

Drukkerij Symons verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Drukkerij Symons zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren In de cloud met datacenters in de EU Onsite .

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Drukkerij Symons, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Drukkerij Symons in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

 

IX. Update Privacy Verklaring

Drukkerij Symons is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Drukkerij Symons draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

XI. Contacteer Drukkerij Symons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Drukkerij Symons uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

• Via e-mail: info@symonsdrukkerij.be

of 

• Via de post: Meeuwerkiezel 142, 3960 Bree

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waaropDrukkerij Symons deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Drukkerij Symons uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.